top of page

Daňový balíček 2019 I. část DPH

Ministerstvo financí připravilo tzv. daňový balíček, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a který by podle předpokladů měl začít platit od 1. ledna 2019.

DPH

 • Poukazy (vouchery) a e-commerce

Jednotná pravidla pro země Evropské unie rozdělují tzv. vouchery, tedy poukazy či kupony, do dvou kategorií, a to na jednoúčelové a víceúčelové. U jednoúčelových voucherů je předem známé, k čemu jsou určeny. Za dodání zboží nebo poskytnutí služby, kterou symbolizují, je považováno už vydání těchto voucherů, jejich uplatnění proto již není předmětem daně.Vydání víceúčelového poukazu naopak není předmětem daně, a to proto, že dodání nebo poskytnutí předem neznámého zboží či služby je uskutečněno až jeho uplatněním jakožto „platby“ za ně.


 • Omezení volby zdanění u nájmu nemovitostí pro bydlení

Pokud někomu pronajímáte nemovitost, aby v ní mohl bydlet, budete tak muset činit vždy bez nároku na odpočet daně, tedy jako tzv. osvobozené plnění. A to i v případě, kdy nájemník bude v nemovitosti vedle bydlení uskutečňovat i ekonomickou činnost. Mezi tyto nemovitosti patří rodinné domy, byty, ale i stavby, které alespoň z 60 procent tvoří obytné prostory.

 • Změna vymezení finančního leasingu

Povinnost odvést DPH je v rámci finančního leasingu na začátku, tedy při předání předmětu leasingu do užívání nájemci. Finanční leasing by měl zahrnovat také opci k přechodu vlastnického práva, tedy smlouvu umožňující uskutečnit případný nákup a prodej daného předmětu, a to až do doby vypršení lhůty, kterou tato smlouva stanovuje, a to za předpokladu, že opce odkupu představuje jedinou ekonomicky rozumnou volbu.


 • Rozšíření oprav u nedobytných pohledávek

Podle novely může dodavatel provést opravu základu a výše daně v případě alespoň 2 roky nezaplacených zdanitelných plnění ze strany odběratele. Základ daně bude možné opravit maximálně do výše 10 tisíc korun za jednu pohledávku, za všechny provedené opravy potom do 50 tisíc korun ročně.

 • Povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu

Plátce bude mít vedle vystavení daňového dokladu také povinnost usilovat o jeho doručení, a to ve lhůtě pro jeho vystavení, to znamená běžně do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pochybností, zda tuto povinnost plátce plní, správce daně mu bude moci uložit zvláštní záznamní povinnost.

 • Zvláštní lhůta pro dodání dodatečných přiznání

Pokud plátci daně vznikne povinnost podat dodatečné daňové přiznání, bude tak muset učinit do konce daného měsíce, pokud ke zjištění došlo do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Pokud ke zjištění došlo až po 15. dni kalendářního měsíce, plátce je povinen podat dodatečné přiznání do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Stejné lhůty platí také pro povinnost uhradit dodatečně přiznanou daň.

 • Změny výpočtu daně

Částečnou změnou způsobu výpočtu daně novela sleduje dosažení stejného výsledku při obou způsobech výpočtu. Při výpočtu daně shora (z ceny včetně daně) se proto vylučuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti. Zároveň se ruší možnost zaokrouhlení daně na celé koruny.

 • Základ daně u výměnného obchodu a plnění hrazeného virtuální měnou

Novela v obou těchto případech (úplata formou výměnného obchodu, anebo zcela či z části virtuální měnou) zavádí stanovení základu daně obvyklou cenu daného plnění.

 • Předání dovezeného zboží je dodání zboží

Pokud vznikne povinnost přiznat DPH při dovozu zboží někomu jinému než jeho vlastníkovi, bude DPH z tohoto zboží při jeho předání v rámci České republiky odvedeno z jeho aktuální pořizovací ceny. Toto pravidlo bude platit vždy až do okamžiku, kdy zboží příjemci doručí jeho skutečný vlastník.

 • Nárokování daně u zahraničních osob

Novela specifikuje situace, kdy si zahraniční osoby nejen z EU, ale i ze třetích zemí mohou nárokovat tuzemskou DPH buď prostřednictvím odpočtu, anebo prostřednictvím mechanismu vrácení daně, a případně též, ze kterého státu jsou povinny žádost o vrácení podat.

 • Provádění úprav odpočtu DPH u oprav nemovitostí

I v případě, kdy oprava nemovité věci nebude představovat technické zhodnocení, by měl plátce sledovat 10letou lhůtu pro provedení úpravy odpočtu, a to v případě, přesáhne-li hodnota opravy částku 200 000 korun, bez daně.

 • Povinnost vracení DPH u běžného majetku při neregistraci a nárokování odpočtu před registrací

V případě deregistrace plátce DPH novela stanoví povinnost vrátit příslušnou část odpočtu uplatněného u běžného obchodního majetku, který je ke dni deregistrace součástí obchodního majetku subjektu a který byl pořízen v posledních 12 měsících před deregistrací. Vedle toho novela též rozšiřuje případy, kdy je možné nárokovat odpočet DPH u plnění pořízených před registrací (například až na 5 let u plnění, která se stala součástí dlouhodobého majetku aktivovaného v období 12 měsíců před registrací).


 • Úprava data uskutečnění pro zdanitelná plnění

Novela zákona doplňuje úpravu data uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8), a to tak, že se nově nebude vztahovat např. na soudem (ex offo) ustanovené advokáty a další osoby (tedy v případech, kdy odměnu hradí stát).Zdroj: euro.cz, portal.pohoda.cz, behounek.eu


bottom of page