top of page

Kategorizace účetní jednotek II.

Každá účetní jednotka, musí vědět, do které kategorie patří a jaké má povinnosti. Jedná se zejména o obsah účetní závěrky, výroční zprávy, povinnost zveřejnění, ověření účetní závěrky auditorem, oceňování reálnou hodnotou a podávání zprávy o platbách vládám.

Účetní závěrka je tvořena rozvahou (bilance), výkazem zisku a ztrát, přílohou, přehledem o peněžních tocích (cash flow) a přehledem vlastního kapitálu. Mikro a malé účetní jednotky nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Výroční zprávu mají povinnost vyhotovovat účetní jednotky, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Výroční zpráva obsahuje přehled o:

- skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy

- předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky

- aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

- aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

- o tom, zda má účetní jednotka pobočku nebo jinou organizační složku podniku v zahraničí

- informacích požadovaných podle zvláštních právních předpisů

- od roku 2016 také o nabytí vlastních akcií

Mikro, malé a střední jednotky nemusí uvádět nefinanční informace.

Pokud musejí účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu, činí tak ve sbírce listin. Pouze mikro a malé účetní jednotky, které nemají povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát.

Ověřit účetní závěrku auditorem musí:

- velké účetní jednotky

- střední účetní jednotky

- malé účetní jednotky – akciové společnosti nebo svěřené fondy, pokud k rozvahovému dni účetního období a předcházejícího účetního období dosáhly aspoň jednu hodnotu (aktiva celkem 40 milionů, obrat 80 milionů, počet zaměstnanců 50)

- ostatní malé účetní jednotky – mimo akciové společnosti a svěřenské fondy pokud k rozvahovému dni účetního období a předcházejícího účetního období dosáhly aspoň dvě hodnoty (aktiva celkem 40 milionů, obrat 80 milionů, počet zaměstnanců 50)

- účetní jednotky, kterým to stanovuje zvláštní právní předpis

bottom of page