top of page

Kategorizace účetních jednotek I. část

Účetní jednotku stanoví zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.).

Jednotkami jsou:

 • právnické osoby, které mají sídlo na území ČR,

 • zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

 • organizační složky státu,

 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH(zákon č. 235/2004 Sb.), včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,

 • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,

 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a. až f. nebo h. až l.,

 • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,

 • svěřenské fondy podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),

 • fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

 • investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,

 • ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis, nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.

Od 1. 1. 2016 budou tyto účetní jednotky dále ještě rozděleny do jednotlivých kategorií:

 • mikro účetní jednotka (nepřekračuje - aktiva celkem 9 mil. Kč, čistý obrat 18 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců 10),

 • malá účetní jednotka (nepřekračuje - aktiva celkem 100 mil. Kč, čistý obrat 200 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců 50),

 • střední účetní jednotka (nepřekračuje - aktiva celkem 500 mil. Kč, čistý obrat 1 milarda Kč, průměrný počet zaměstnanců 250),

 • velká účetní jednotka (překračuje - aktiva celkem 500 mil. Kč, čistý obrat 1 miliarda Kč, průměrný počet zaměstnanců 250). Za velkou účetní jednotku se však vždy považuje subjekt veřejného zájmu (účetní jednotka se sídlem v ČR, která je obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, účetní jednotka se sídlem v Evropském hospodářském prostoru, která je bankou (podle zákona upravujícího činnost bank) nebo spořitelním a úvěrním družstvem (podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev), účetní jednotka se sídlem v Evropském hospodářském prostoru, která je pojišťovnou nebo zajišťovnou (podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven), účetní jednotka, která je penzijní společností (podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření), Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo zdravotní pojišťovna (podle zákona upravujícího resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny)), vybraná účetní jednotka (vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a zdravotní pojišťovny.

To, do které z těchto čtyř kategorií účetní jednotka spadá, určíme podle stanovených kritérií k rozvahovému dni.

 • hodnota aktiv – rozumí se jimi aktiva celkem, tj. úhrn aktiv zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o rezervy, opravné položky a odpisy majetku,

 • čistý obrat – posuzuje se roční úhrn čistého obratu, tj. výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,

 • průměrný počet zaměstnanců – průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.

Do příslušné kategorie je účetní jednotka zařazena, pokud dosáhne (překročí) alespoň dvě z těchto tří kritérií. Pokud ve dvou po sobě jdoucích rozvahových dnech účetní jednotka (nebo skupina účetních jednotek) překročí nebo přestane překračovat dvě hraniční hodnoty, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky (nebo skupinu účetní jednotky).bottom of page