top of page

Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb (e-tržby)

Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“) vláda schválila s účinností od 1.1.2016, resp. částečně již od 1.10.2015 (oznamovací povinnost, podání žádosti o autentizační údaje apod.) - tento termín je obtížně splnitelný a lze předpokládat, že (bude-li zákon schválen) první etapa (stravování a ubytování) bude spuštěna s určitým zpožděním - např. od dubna 2016.

Spolu s návrhem zákona o EET je projednáván také návrh doprovodného zákona (viz změny v daních z příjmů a v DPH).


Podle návrhu zákona o EET bude evidenci tržeb podléhat velice široký okruh tržeb přijímaných v hotovosti, popř. prostřednictvím platební karty, přednabitých karet, stravenek atd.:

 • u osob samostatně výdělečně činných jde v podstatě o všechny příjmy z jejich běžného podnikání - výjimka je stanovena pro nahodilé příjmy, které jsou považovány za příjmy ze samostatné činnosti (např. příjem z nahodilého prodeje majetku zařazeného do obchodního majetku, inkaso pojistného plnění vztahujícího se k obchodnímu majetku) a dále pro příjmy zdaněné srážkovou daní (autorské honoráře za příspěvky do novin a časopisů apod. do 10 000 Kč měsíčně). Výjimka je stanovena rovněž pro příjmy, které nejsou předmětem daně (např. u komisního prodeje nebude předmětem evidence celá tržba, ale jen provize komisionáře - to může být zajímavým obchodním problémem).

 • na jiné příjmy fyzických osob než z podnikání nebude povinná evidence dopadat - např. jsou tedy vyjmuty z režimu zákona o EET příjmy z pronájmu.

 • u poplatníka daně z příjmů právnických osob bude povinná evidence dopadat na všechny platby, které jsou příjmem, pokud se nejedná o příjem, který:

 • není předmětem daně z příjmů

 • je nahodilý,

 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,

 • podléhá dani ze samostatného základu daně nebo

 • je z jiné činnosti než podnikání.

Praktická realizace zákona o EET bude záviset na obsahu prováděcího nařízení, podle jehož návrhu by měly být evidence tržeb zproštěny (na základě prováděcí vyhlášky, resp. prováděcího nařízení) tržby:

 • pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím samostatného automatu (trvale),

 • z provozování veřejných toalet (trvale),

 • v prvním čtvrtletí 2016 všechny činnosti kromě poskytování ubytovacích a stravovacích služeb(NACE 55 a 56),

 • od druhého čtvrtletí 2016 všechny činnosti kromě poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (NACE 55 a 56) a dále kromě velkoobchodu a maloobchodu (NACE 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod - tj. pokud nejde o opravy nebo údržbu, 46 a 47),

 • od třetího čtvrtletí 2016 by mělo být zproštění dále zúženo; za účelem maximálního efektu fázování i evidence tržeb bude provedena analýza rizikovosti jednotlivých subjektů.

Poplatníkovi, na kterého se vztahuje povinnost evidence, vzniknou tyto povinnosti:

 • požádat správce daně o autentizační údaje (zaregistrovat se do systému EET),

 • pořídit si zařízení pro elektronickou evidenci tržeb (včetně zajištění přístupu na internet),

 • v okamžiku tržby odeslat údaje správci daně o konkrétní tržbě,

 • vyčkat na obdržení kódu konkrétní transakce,

 • vydat účtenku s kódem identifikujícím konkrétní transakci.

Zákazník si bude moci na základě obdržené účtenky následně ověřit, zda mu nebyla vydána falešná účtenka, tedy zda byla konkrétní platba doopravdy zaevidována v systému EET. Ministerstvo financí původně navrhovalo povinnost zákazníka převzít účtenku - z tohoto požadavku však ministerstvo ustoupilo a z návrhu zákona tuto povinnost vypustilo. Bude tedy na zákazníkovi, zda účtenku bude či nebude požadovat - pokud ji požadovat nebude, zákon tím neporuší.


Bude-li přijat zákon o elektronické evidenci tržeb (viz dále ke změnám od 1.1.2016), měl by být přijat i doprovodný zákon, jehož návrh zavádí slevu na dani z příjmů fyzických osob 5 000 Kč pro ty poplatníky, na které se bude povinnost evidovat tržby vztahovat.


bottom of page