top of page

Daňově informační schránka

Daňová informační schránka (DIS) podle § 69 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje prostřednictvím dálkového přístupu daňovému subjektu vybrané informace shromážděné ve spisu a na osobním daňovém účtu poplatníka. Přístup do DIS je umožněn pouze autorizovaným uživatelům nebo přes datovou schránku (přihlášení ke službám)

DIS obsahuje vybrané informace z daňového řízení. Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu v členění podle jednotlivých druhů daní, přehled písemností mezi daňovým subjektem a správcem daně a daňový kalendář s přehledem daňových povinností.

Pro přístup do aplikace je nutné vlastnit Kvalifikovaný certifikát s Identifikátorem MPSV (uznávaný elektronický podpis), popř. mít zpřístupněnou Datovou schránku.

Správce daně zřídí DIS na základě vyřízení elektronicky podané „Žádosti o zřízení Daňové informační schránky“. Přístup oprávněné osoby do DIS je povolen na základě elektronického odeslání „Přihlášky k nahlížení do Daňové informační schránky“.

Uvedené formuláře jsou k dispozici v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Formuláře je nutné odeslat elektronicky a opatřit uznávaným elektronickým podpisem, popř. odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Subjekt, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, požádá o zřízení DIS prostřednictvím formuláře "Žádost o zřízení daňové informační schránky" a dále musí vyplnit a odeslat formulář "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky". Tyto formuláře najdete v aplikaci EPO, na stránce "Elektronické formuláře". Zmíněné formuláře lze podat pouze v aplikaci EPO opatřené uznávaným elektronickým podpisem (dále jen ZAREP) nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (dále jen ověřená identita podatele).

Vstupní stránka aplikace: Daňová informační schránka

bottom of page